Reference - Promaen Piping

Tip projekta: Hemijsko postrojenje


Opis: Postrojenje je sastavljeno iz modula prethodno montiranih u čelične konstrukcije. Time je značajno smanjena cena postrojenja i olakšan transport.


Paket isporučen klijentu:

  • 3D model celog postrojenja
  • Dispozicioni crteži i crteži sa detaljima čeličnih konstrukcija za svaki modul posebno
  • Radionički crteži sa prikazanim rasporedom cevi i opreme za svaki modul posebno
  • Lista materijala i svih kataloških komponenti sa analizom troškova

Povratak na reference..